July 7, 2008

Japanese lesson on Bakari grammar

Verb (base TA) + bakari desu - to just 'verb'


First putting some verbs into base TA like -


iku --> itta
dasu --> dashita
suru --> shita
kuru --> kita
umu --> unda
deru --> detta
tatsu --> tatta
abiru --> abita
suwaru --> suwatta
umareru --> umareta
etc.

then adding the polite sentence ending desu to bakari (just)

verb (base TA) + bakari desu - to just 'verb"

ex.1 suwatta bakari desu. I just sat down

ex.2 deta bakari da! He just left.

ex.3. umareta bakari desu


As Always,
Ganbatte Ne!
Do Your Best!

Makurasuki